Privacyreglement - TeisAdvies

Ga naar de inhoud
Teis Advies - Privacy reglement
 
Art. 1. Begripsbepaling
Art. 1.1. Privacy:
Het recht van personen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in verband met
het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
Art. 1.2. Organisatie:
Teis Advies Bewindvoering – hierna te noemen Teis Advies-, gevestigd en
kantoorhoudende te Wolvega, Markt 59.
Art. 1.3. Betrokkene:
De (natuurlijke) persoon waarop beschermingsbewind, curatele of mentorschap van
toepassing is verklaard.
Art. 1.4. Bewindvoerder, mentor of curator:
Mevrouw L. de Vegt of diens werknemers, die deze taken binnen Teis Advies gezamenlijk
uitvoeren.
Art. 1.5. Persoonsgegevens:
Gegevens die herleidbaar zijn naar een betrokkene.
Art. 1.6. Dossier:
Een systematische gebundelde verzameling van alle noodzakelijke gegevens over een
betrokkene.
Art. 2. Reikwijdte
Art. 2.1 Reikwijdte:
Dit reglement is van toepassing op een ieder waarvan Teis Advies curator, bewindvoerder
of mentor is.
Art. 3. Gegevensverzameling
Art. 3.1. Doelstelling:
Gegevens worden verzameld en bewerkt teneinde de curatele, het beschermingsbewind of
mentorschap uit te voeren.
Art. 3.2. Persoonsgegevens:
Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de uitvoering van de
curatele, het beschermingsbewind of mentorschap.
Art. 4. Bevoegdheden
Art. 4.1. Bevoegd:
De sector kanton van een bevoegde rechtbank heeft de bewindvoerder, curator of mentor
bij beschikking aangewezen en benoemd, op grond waarvan de bevoegdheid bestaat de
gegevens te verzamelen en te verwerken.
Art. 4.2. Draagt zorg voor:
Teis Advies draagt zorg voor een zorgvuldig behandeling van de persoonsgegevens.
Art. 4.3. Doelmatigheid:
Daarnaast draagt Teis Advies zorg voor een doelmatig beheer en organisatie van de
gegevens.
Art. 4.4 Zorgvuldigheid:
Tevens draagt Teis Advies zorg voor de zorgvuldige behandeling van de gegevens bij het
uitoefenen van rechten tot inzage, correctie en toevoeging van de betrokkenen.
Art. 5. Beheer van gegevens
Art. 5.1. Dossiers:
Dossiers en administratieve gegevensverzamelingen die klantgegevens bevatten worden
op de daartoe bestemde server digitaal opgeslagen.
Art. 5.2. Beheerder:
De bewindvoerder, curator of mentor is beheerder van het dossier en draagt derhalve de
verantwoording over de digitale opslag en de vorming en inhoud van het dossier.
Art. 5.3. Toegang:
De bewindvoerder, curator of mentor zijn de enige bevoegden die toegang hebben tot de
dossiers en de administratieve gegevensverzameling.
Art. 5.4. Bevoegdheid:
Bevoegd tot toegang in het dossier is tevens diegene die voor Teis Advies werkzaam is en
onder toezicht van de curator, bewindvoerder of mentor de werkzaamheden verricht.
Art. 6. Beveiliging
Art. 6.1. Maatregelen:
Teis Advies draagt zorg voor de noodzakelijke maatregelen ter beveiliging van de
persoonsgegevens.
Art. 6.2. Onbevoegden:
Teis Advies draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de dossiers
met inachtneming van de personen als bedoeld in artikel 5.4. van dit reglement.
Art. 7. Bewaring
Art. 7.1. Bewaring:
De dossiers met de daarin opgenomen persoonsgegevens worden zeven jaar na afsluiting
van de curatele, het beschermingsbewind of mentorschap bewaard.
Art. 7.2. Vernietiging:
Teis Advies draagt zorg voor vernietiging van de data en het dossier zeven jaar na afloop
van de curatele, het beschermingsbewind of mentorschap.
Art. 8. Geheimhouding
Art. 8.1. Geheimhouding:
De bewindvoerder, curator of mentor is verplicht tot geheimhouding jegens één ieder die
niet in relatie staat tot de curatele, het beschermingsbewind of mentorschap of betrokken
is bij de uitvoering daarvan.
Art. 8.2. Medewerkers:
De geheimhouding geldt ook voor medewerkers van Teis Advies, die daar conform artikel
5.4. werkzaam zijn.
Art. 9. Klantgegevens
Art. 9.1. Verkrijgen:
De bewindvoerder, curator of mentor kan op grond van de beschikking van de
kantonrechter gegevens opvragen. Deze gegevens dienen verband te houden met de
uitvoering van de taak van curator, bewindvoerder of mentor.
Art. 9.2. Verstrekken:
De bewindvoerder, curator of mentor kan op grond van de beschikking gegevens
verstrekken. Deze gegevens dienen verband te houden met de taak van de curator,
bewindvoerder of mentor.
Art. 9.3. Onderzoek:
Indien de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, zodat deze niet tot individuele
betrokkenen herleidbaar zijn, kan de Bewindvoerder, curator of mentor beslissen deze te
verstrekken ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek.
Art. 10. Inzage
Art. 10.1. Inzage:
De betrokkene heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem/haar zijn
verzameld.
Art. 10.2. Aanvraag:
Recht tot inzage kan de betrokkene krijgen door een schriftelijk verzoek gericht aan
curator, bewindvoerder of mentor, in te dienen.
Art. 10.3. Antwoord:
Het antwoord op het schriftelijk verzoek dient binnen dertig dagen na ontvangst
afgegeven te worden.
Art. 10.4. Weigering:
Teis Advies wegert of geeft schriftelijke toestemming voor de inzage. De reden waarom
inzage wordt geweigerd dient schriftelijk en met redenen omkleed gemotiveerd te worden.
Art. 11. Afschrift
Art. 11.1. Afschriften:
De betrokkene heeft, na inzage van zijn/haar dossier, recht op afschriften uit het dossier.
Het verzoek om een afschrift wordt ingediend bij de curator, bewindvoerder of mentor, die
het afschrift zal verstrekken binnen één maand na het verzoek.
Art. 12. Correctie
Art. 12.1. Correctie:
De betrokkene kan de curator, bewindvoerder of mentor schriftelijk verzoeken de
gegevens die op hem/haar betrekking hebben, te verbeteren, aan te vullen of te
verwijderen, indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, of voor het doel van
gegevensverzameling niet ter zake dienend, dan wel in strijd met wettelijke voorschriften.
Art. 12.2. Weigering:
Indien Teis Advies niet aan het verzoek tot correctie wil voldoen, zal hij de verzoeker
hiervan schriftelijk in kennis dienen te stellen. De reden van weigering dient schriftelijk
beargumenteerd te worden.
Art. 12.3. Het verzoek:
Bij weigering van een correctie dient het schriftelijke verzoek te worden toegevoegd aan
het dossier van de betrokkene.
Art. 13. Klachten
Art. 13.1. Schending privacy:
Klachten rondom de schending van zaken, zoals beschreven in dit privacyreglement
kunnen bij Teis Advies schriftelijk worden ingediend.
Art. 13.2. Klacht:
Voor een onafhankelijke afhandeling van de klacht kan de betrokkene zich wenden tot de
kantonrechter, die de curatele, het beschermingsbewind of mentorschap heeft
uitgesproken.
Art. 14. Looptijd
Art. 14.1 Looptijd:
Dit reglement is van kracht gedurende de gehele looptijd van een curatele,
beschermingsbewind of mentorschap.
Art. 15. Reglement
Art. 15.1. Reglement:
Dit reglement laat onverlet de rechten en plichten, die voortvloeien uit de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en overige wettelijke bepalingen.
Art. 16. Inwerkingtreding
Art. 16.1. Inwerkingtreding:
Dit reglement is per 1 januari 2018 in werking getreden.
Terug naar de inhoud